ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕЕРӨБ Кыргыз Республикасындагы «Бизнестеги айымдар» аттуу программасынын «Ментордук» компонентин «Курак» Аялдар Форуму» менен бирдикте ишке ашырууга киришип жатат. Программа аймактык аялдар программасы үчүн (Кыргызстан, Тажикстан, Ѳзбекстан, Монголия) каржылоону бекиткен Ишкер аялдар үчүн финансылык демилге (We-Fi) жана донор ѳлкѳлѳрдүн (Швейцариядан тышкары, Италия, Жапония, Түштүк Корея, Люксембург, Норвегия, Швеция, Кытай Тайбэйи жана АКШ) каражаттарынын эсебинен түзүлгѳн ЕРѲБнын Чакан бизнеске кѳмѳктѳшүү фонду (EBRD Small Business Impact Fund) аркылуу Швейцариянын Ѳкмѳтү тарабынан каржыланат. Ишкер айымдар кабылган кыйынчылыктардын бири болуп, ээ болгон билимдер менен кѳндүмдѳрдү колдонууга жардам бере турган кеӊеш берүүдѳн кийинки же тренингден кийинки туруктуу колдоонун жоктугу эсептелет.

Программанын алкагында аялдар башкарган ишканаларга ишенимдүүлүктү чыӊдоо, ошондой эле орто жана узак мѳѳнѳттүк келечекте бизнести ѳнүктүрүү үчүн потенциалды жогорулатуу багытында кѳмѳктѳшүү максатында ментордук/устаттык иш аракет сунушталат. Аймакта жана аймактан тышкары жерлерде ишке жаӊыдан киришип жаткан ишкер айымдар менен бизнес чѳйрѳсүндѳ лидер аялдардын жолугушуулары тажрыйба алмашуу, ошондой эле менеджмент, лидерлик жана жеке таасир этүү жаатында кѳндүмдѳр менен жѳндѳмдүүлүктѳрдү ѳнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыздай алат. Бул болсо, ѳз кезегинде, аялдардын ѳлкѳнүн саясий жана социалдык турмушуна катышуусун камсыздап, эркектер менен аялдардын ортосундагы теӊсиздик деӊгээлин тѳмѳндѳтүүгѳ жардам берет.

Тандалып алынган ийгиликтүү жана тажрыйбалуу 35 бизнес-кесипкѳй 45 ментиге ментордук кылат. Шакирттер менен менторлор финансылык сабаттуулук, бизнести пландоо, жаӊы товарды же кызматты иштеп чыгуу, маркетинг, сатууларды пландоо, ѳндүрүштү ѳнүктүрүү жана башка ушул сыяктуу кѳптѳгѳн маселелерди бирге чечишет.

Мындан тышкары, программанын башкы милдеттеринин катарына Кыргызстандагы ишкер айымдардын позитивдүү ролдук моделдерин илгерилетүү аракеттери менен ишкердикке жаӊы киришкен айымдардын бизнесин ѳнүктүрүүгѳ жана аялдардын потенциалын жогорулатууга кошкон ментордук салымы дагы кирет.


ЕБРР в рамках программы «Женщины в бизнесе» совместно с ОО «Женский Форум «Курак» начинает реализацию Компонента «Менторство» для женщин, ведущих предпринимательскую деятельность. «Женщины в бизнесе» в Кыргызской Республике для женщин, ведущих предпринимательскую деятельность. Программа финансируется со стороны Финансовой инициативы для женщин предпринимателей (We-Fi), которая утвердила финансирование для региональной женской программы (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия), и Правительством Швейцарии через Фонд содействия малого бизнеса ЕБРР (EBRD Small Business Impact Fund), который формируется за счет средств стран-доноров (помимо Швейцарии, это Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Норвегия, Швеция, Китайский Тайбэй и США).

Одной из трудностей, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, является отсутствие постоянной пост-консультационной, либо пост-тренинговой поддержки, которая могла бы помочь им применить на практике полученные знания и навыки. В рамках Программы предлагается менторство/наставничество, с целью содействия предприятиям, возглавляемым женщинами в укреплении уверенности и наращивании потенциала для развития бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Встречи начинающих женщин-предпринимателей и женщин – лидеров бизнеса в регионе и за его пределами позволят обмениваться опытом и развить навыки и способности в области менеджмента, лидерства и личного воздействия.

Это, в свою очередь, способствует расширению возможностей участия женщин в политической и социальной жизни страны и позволяет сократить неравенство между мужчинами и женщинами.

35 отобранных успешных и опытных бизнес-профессионалов станут менторами 45 менти. Наставляемые и менторы будут вместе разбираться с вопросами финансовой грамотности, планирования бизнеса, разработки нового товара или услуги, маркетинга, планирования продаж, развития производств и многих других вопросов.

Также одной из основных задач программы является продвижение позитивных ролевых моделей женщин-предпринимателей в Кыргызстане, а также их менторский вклад в развитие бизнеса начинающих женщин-предпринимателей и усиление потенциала женщин.